Kameraovervåkning på arbeidsplassen

Mange bedrifter har eller vurderer å installere utstyr for kameraovervåkning på arbeidsplassen. Personopplysningsloven §8 b) jfr §37 tillater slik overvåkning ved ”særskilt behov”. For mange bedrifter, og for de som selger slikt utstyr er det vanskelig å vite hvor grensen går. Her følger en sak fra Personvernnemnda som sier litt om det.

Saken gjaldt en bedrift (et bakeri) som i flere år hadde overvåket de ansatte på utsalgsstedene. Årsaken var å avdekke svinn og underslag. Datatilsynet hadde godkjent overvåking av to områder, nemlig området ved kassen og i rommet der pengene ble talt opp.

Det foregikk kun opptak, og ingen sanntidsvisning på monitor eller lignende. Det ble benyttet en kassett per ukedag, og båndene rullerte hver uke slik at opptakene ble slettet etter syv dager. Opptaker og videobånd ble oppbevart i låsbart skap ved hver avdeling og ble kun avspilt ved mistanke om underslag eller andre misligheter. I slike tilfeller ble opptakene sett gjennom av representanter fra hovedkontoret.

Ved senere tilsyn av virksomheten oppdaget Datatilsynet at det var satt opp flere kameraer enn først tillatt. Totalt fem kameraer ga nå overblikk over det som skjedde. Som før var det kamera ved kassen og i ”tellerommet”. I tillegg var det satt opp kamera på to alternative veier mellom kassen og ”tellerommet”, og et kamera i produksjonslokalet.

Bakeriet kunne dokumentere at store problemer med svinn og underslag var borte etter at det ble iverksatt fjernsynsovervåking. Det ble også anført at overvåking var viktig og nødvendig med tanke på de ansattes sikkerhet (ran).

De ansatte var positive til overvåkingen, noe Datatilsynet fikk bekreftet. Sykefraværet var lavt, og bemanningen var mer stabil enn i tiden før overvåkningen.

Datatilsynet fant likevel at utvidelsen gikk for langt i forhold til hva en ville godta. Personvernnemnda sluttet seg til Datatilsynet i at det må finnes en grense for hvor intensiv overvåking som kan tillates på en arbeidsplass, og de siste kameraene måtte fjernes.

I tillegg uttalte Datatilsynet at overvåkingen av kasseområdet og tellerommet måtte begrenses til den tidsperioden hvor en håndterte kontanter.

Huskeregler
Det skal foreligge er særlig behov før kamera kan installeres på arbeidsplassen. Overvåkningen skal meldes til Datatilsynet, og de ansatte skal være underrettet på forhånd. For å bli godkjent bør formålet være å ivareta de ansattes helse og sikkerhet (risikofylte produksjonslokaler mv) eller motvirke straffbare handlinger (underslag, ran).

For de som vil vite mer har Datatilsynet utarbeidet en veileder om temaet. Denne finner du på Datatilsynets nettsider (www.datatilsynet.no).

 

 

 

 

 

 


Arbeidsrettshjelp.no leveres av JKMA Advokat