Ansettelse av ungdom som sommervikarer

Sommeren står for døren og mange bedrifter vurderer nok å ansette ungdom som ferievikarer. I denne forbindelse ser vi litt på hvilke bestemmelser som gjelder i forhold til arbeid, arbeidstid og forsikring.

Skriftlig arbeidsavtale og lønn
Alle skal ha skriftlig arbeidskontrakt med informasjon om hvem som er arbeidsgiver og hvem som er arbeidstaker, hva man skal ha i lønn, daglig og ukentlig arbeidstid, ferie og feriepenger og hva man skal jobbe med/som.

Sommervikarene har krav på lønn, også om arbeidet er helt eller delvis opplæring, og de skal ha feriepenger.

Arbeid og alder
Barn under 13 år skal ikke utføre noe arbeid som faller inn under Arbeidsmiljøloven. Barn som er 13 eller 14 år skal bare utføre lettere arbeid. Eksempler er ”internbud”, rydding og lignende. De skal ikke arbeide mer enn 35 timer i uken, og skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.

Ungdom (mellom 15 og 18 år) må ikke utføre noe arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Lagerarbeid, butikk/salg, bud, kantine og renholdsarbeid er vanligvis uproblematisk. Det er ikke forbudt å benytte vikarer i industri/produksjon, men her må en utvise godt skjønn og etterse at alle sikkerhetsbestemmelser blir fulgt.

For ungdom skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Ungdom skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 anses som nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.

Pauser og fritid
Alle under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time.

Barn under 15 år skal ha minst 14 timer fri mellom hver arbeidsdag, mens ungdom mellom 15 og 18 år skal ha minst 12 timer fri. Alle skal ha minst 48 timer sammenhengende fri i løpet av en uke.
Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året, hvorav minst to uker i sommerferien.

Forsikringer
Sommervikarer er omfattet av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Forsikringen som bedriften har tegnet dekker alle ansatte som har rettigheter etter loven. Premien avhenger av antall årsverk som utføres i hvert yrke. Dersom bedriften har tatt høyde for bruk av vikarer i de årlige oppgaver til forsikringsselskapet behøver en ikke å melde fra om hver enkelt ansatt. Dersom en ikke har medregnet sommervikarer bør en si fra til forsikringsselskapet slik at de får korrigert premien.

Relevante bestemmelser finnes i Arbeidsmiljøloven.


 

 

 

 

 


Arbeidsrettshjelp.no leveres av JKMA Advokat